Søg tilskud

Oversigt over relevante tilskudsmuligheder og fonde.

Søg tilskud

Bemærk at nogle fonde støtter flere forskellige formål og at dette blot er et lille udsnit af de mange private fonde.

Undersøg også muligheden for tilskud fra lokale virksomheder, der ofte gerne vil sponsorere lokale projekter.

Har du kendskab til andre relevante tilskudsmuligheder,
eller finder du ingen fonde der matcher dit projekt, vil vi gerne høre fra dig.

Kommunale puljer

Kulturudvalget har afsat nogle midler, der kan søges af initiativtagere til udvikling af kultur- og fritidslivet i Næstved Kommune.

Har du en god idé til et projekt, et arrangement eller en aktivitet, kan du søge tilskud fra Aktivitetsmidler eller Kulturelle Matchmidler.

Du har også mulighed for at søge huslejefritagelse ved godgørende arrangementer, der afholdes i Ny Ridehus, gennem Gyldne Dage.

Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge yderligere tilskud – læs mere om tilskudsmulighederne her.

Kontakt
Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: ckb@naestved.dk

Det frivillige sociale arbejde i Næstved Kommune tager udgangspunkt i Næstved Kommunes Frivilligpolitik.
Der kan søges tilskud fra Frivillighedspuljen efter Servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde og Servicelovens § 79 til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, pensionister og handicappede..

Læs mere om Frivillighedspuljen her

Folkeoplysningsloven giver foreninger muligheder for at gennemføre aktiviteter for både børn, unge og voksne.

Fritidsudvalget afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i Næstved Kommune.

Godkendte, folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune har mulighed for at søge særlige tilskud og benytte kommunens lokaler og faciliteter til den laveste takst.

Læs mere om Folkeoplysningsloven

Foreningsportalen kan søge kommunale lokaler og finde information om tilskud til folkeoplysende foreninger.

Kontakt
Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: ckb@naestved.dk

På Socialministeriets hjemmeside findes oplysninger om puljer, fonde, råd m.m., der yder tilskud til aktiviteter på de sociale og tilgrænsede områder.

Adresse:

Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 Kbh. K
Telefon: 33 92 93 00

Hjemmeside: http://www.sm.dk/Puljer/Sider/Start.aspx

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Fødevareministeriet administrerer forskellige tilskuds- og støtteordninger.

Ordningerne er målrettede mod landbruget, fiskerierhvervet og fødevareproducerende virksomheder.
Der gives tilskud til bl.a. produktion, økologi, miljø, udvikling og forskning.
Direktoratet administrerer både EU-ordninger og nationale ordninger.

Fødevareministeriet er ansvarlig myndighed for landdistriktsprogrammet 2007-2013.
Programmets hjemmeside er: www.landdistriktsprogram.dk

Adresse:

Fødevareministeriet
Holbergsgade 2
1057 Kbh. K
Telefon: 33 92 33 01

Hjemmeside: www.fvm.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Kultur

Støtter kunst og kultur.

Midlerne til kulturtilskud kommer dels fra Finansloven, dels fra Kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne, som fordeles i puljer.

På kulturministeriets hjemmeside findes en støtteguide.

Ansøgningsfrist: Løbende

Adresse:

Kulturministeriet
Nybrogade 2
postboks 2140
1015 Kbh. K
Telefon: 33 92 33 70

Hjemmeside: www.kum.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Foreningen støtter amatørteater. For at søge om tilskud skal man være medlem af foreningen.

DATS yder støtte inden for følgende områder:

 • Opførelsesafgifter
 • Rejsestøtte
 • Rejsestøtte til besøg i Danmark
 • Udviklingspuljen

Puljerne har forskellige ansøgningsprocedurer.

Adresse:
Landssekretariatet
Nygade 15
6300 Gråsten
Telefon: 74 65 11 03

Hjemmeside: www.DATS.dk

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: ckb@naestved.dk

Denne pulje hører under landdistriktsprogrammet, som skal give befolkningen gode muligheder for at leve i og af landdistrikterne.

Der gives støtte inden for følgende områder:

 • Teater
 • Workshops
 • Musik
 • Skuespil
 • Danseoptræden
 • Udstillinger
 • Andre former for kulturelle begivenheder, der fremmer udviklingen i landdistrikterne

Bemærk: Det er en betingelse at de tilskudsberettigede udgifter på det samlede projekt beløber sig til mindst 500.000 kr.Hvem kan søge?: organisationer, foreninger, virksomheder og personer.Du kan finde ansøgningsskema og læse mere på fødevareministeriets hjemmeside.

Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Ungdom

UngdomsPuljen er til for dig der har en god idé. Den henvender sig til ildsjæle der vil omsætte gode tanker og visioner til handling. Idéer der kan gøre ungdomsmiljøet i Næstved endnu federe!

UngdomsPuljen bidrager med andre ord til kommunens kulturelle vækstlag, og har til formål at skabe rum og muligheder for unge iværksættere, der søger økonomisk støtte til at realisere deres projekt. 
Klik for at se dokument i fuld skærm

Børne og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne
Landdistriktsprogrammet støtter aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Tilskuddet gives til organisationer, foreninger og almennyttige sammenslutninger og til projekter, der retter sig mod børn og unge bosat i landdistrikterne.

Du kan finde ansøgningsskema og læse mere på fødevareministeriets hjemmeside.

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en paraplyorganisation for 73 børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige idébestemte eller samfundsengagerede foreningsliv.

DUF arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden både nationalt og internationalt.

DUFs støtteordning omfatter bl.a. Initiativ Støtte. Alle i og udenfor foreningslivet,
der har en god idé til en ny aktivitet for og med børn og unge, kan søge DUFs Initiativ Støtte.

Der er et ansøgningsskema.
Ansøgningsfrist: 16. august, 20.september og 18.oktober.

Adresse:
DUF
Scherfigsvej 5
2100 Kbh.Ø
Telefon: 39 29 88 88

Hjemmeside: www.duf.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Støtter almengørende formål inden for socialområdet, fritid og uddannelse.
På det sociale og sundhedsmæssige område prioriteres projekter, der sigter mod at mindske og forhindre marginalisering af de børnegrupper, der er ringere stillet end gennemsnittet.

På uddannelses- og fritidsområdet fokuseres på initiativer, der udvikler børn og unges kreativitet og nysgerrighed.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men fonden har en retningsanvisning. Ansøgningerne behandles løbende.

Adresse:

Egmont Fonden
Støtte- og bevillingsadministrationen
Møntergade 1, 1.sal
1116 København K
Telefon: 33 91 36 44

Hjemmeside: www.egmontfonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Natur og Miljø

Friluftsrådet uddeler ca. 50 mio. kr. af tips- og lottomidlerne årligt til friluftslivet.

Friluftsrådet støtter projekter, der giver mennesker mulighed for et bredt og alsidigt friluftsliv
under hensynstagen til natur og miljø.

Det ses gerne, at projektet henvender sig til nye målgrupper og indeholder nye aktiviteter.
Det er væsentligt, at det kommer mange til gavn og er med til at skabe et lokalt engagement.

Bemærk: Kun i sjældne tilfælde bliver projekterne finansieret 100% med tips- og lottomidler.

Midlerne fordeles inden for følgende områder:

 • Friluftsprojekter - tilskud til materialer og udstyr til aktiviteter i naturen.
 • Offentlige grønne områder - tilskud til materialer, som øger befolkningens naturforståelse og mulighed for at dyrke friluftsliv.
 • Naturformidling - tilskud til materialer til oplysning om naturen.
 • Faste anlæg - f.eks. overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler og naturcentre.
 • Forsknings- og udviklingsprojekter - tilskud til undersøgelser og forbedring af friluftslivets vilkår.
 • Kulturmiljø - tilskud til projekter, der formidler samspillet mellem naturen og kulturhistorien.
 • Kursusvirksomhed - til afholdelse af kurser om friluftsliv og miljø.

Bemærk: Der gives IKKE tilskud til legeredskaber, kanoer, mountainbikes, klatrevægge, rejser, rollespil eller tilbagevendende aktiviteter, vedligeholdelse, idrætsaktiviteter og -faciliteter, klubhuse, aktiviteter som allerede er gennemført på ansøgningstidspunktet og projekter uden for Danmark.

Ansøgningsfrist: 1.marts, 1.juli og 1.november.

Adresse:

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
Telefon: 33 79 00 79

Hjemmeside: www.friluftsraadet.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Spor i landskabet etablerer vandrestier.

Det er et projekt, der forbedrer mulighederne for at færdes i det åbne danske landskab
og er med til at skabe positiv dialog mellem de private lodsejere og brugere af naturen.

Projektet henvender sig til alle, der interesserer sig for friluftsliv, landbrug og skovbrug.

Projektet er et samarbejde mellem KL, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening,
Friluftsrådet, Landbrugsraadet, Landdistrikternes Fællesråd og Skov- og Naturstyrelsen.

Adresse:

Spor i Landskabet
Landbrugsraadet
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
Telefon: 33 39 40 00

Hjemmeside: www.spor.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Matas har en Miljøfond, som yder økonomisk støtte til køb af buske og træer på områder, hvor børn leger.

Der gives også støtte til ophugning af asfalt på legepladser med henblik på efterfølgende beplantning.

Der er et ansøgningsskema, som kan hentes i Matas butik eller på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december.

Adresse:

Matas A/S,
Rørmosevej 1
3450 Allerød
Telefon: 48 16 55 81

Hjemmeside: www.matas.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en aftale, som lægger rammerne for lokalt, grønt partnerskabssamarbejde.

Ideen med lokale grønne partnerskaber er at give bedre muligheder for lokalt forankrede frivillige frilufts- og naturprojekter.

Projekterne skal bidrage til at skabe lokalt ansvar for naturen, og at borgerne involveres, så de får mest mulig glæde af naturen og dens mange muligheder.

Projekterne kan handle om:

 • At forbedre naturen.
 • At forbedre mulighederne for friluftsliv.
 • At styrke oplevelser og viden om natur.

Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for lokale Grønne Partnerskaber.
Ansøgninger behandles løbende.

Hjemmeside: www.groennepartnerskaber.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Bygge- og anlæg

Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-og kulturområdet.

Fonden støtter således anlæg inden for idræt, ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv mv. Støtten kan være i form af direkte støtte, lån eller ydelsesgaranti.

Fonden har også en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedetspuljen, for projekter mellem 100.000 og 800.000 kr. Klublokale- og Værestedspuljen er til projekter, der normalt ikke kan opnå støtte i fonden, fordi de er for små eller ikke opfylder fondens Kvalitetskrav.

Målet med midlerne er at udvikle spændende byggeri, samt sikre både æstetisk og funktionelle kvaliteter inden for idræts- og kulturområdet. Inden for kulturområdet prioriteres anlæg, som i særlig grad appellerer til brugernes egen aktivitet. Fonden støtter derfor primært mindre kultur- og musikhuse med øvelokaler, værksteder og lignende frem for museer og udstillingssteder.

Fondens indsatsområde
Fonden vil ud over de generelle prioriteringer have særlig fokus på faciliteter til idræts- samt børne- og ungdomsformål.

Derudover prioriteres generelt:

 • Faciliteter, som indeholder fornyelse i funktioner og og aktivitetsformer.
 • Faciliteter med flerfunktionalitet, der også tilgodeser blandt andet handicappede, ældre og selvorganiserede grupper.
 • Indre områder af storbyer, der er underforsynede med idræts-, kultur- og fritidstilbud.

Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres hos fonden.

Ansøgninger behandles løbende.

Adresse:

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K
Telefon: 32 83 03 30
Fax: 32 83 03 31
E-mail: fonden@loa-fonden.dk

Hjemmeside: www.loa-fonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Fonden yder økonomisk støtte til initiativer af forskningsmæssig og kulturel art samt almennyttig karakter.

Projekter med relation til byggesektoren prioriteres højst.
Der findes ikke ansøgningsskema. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet vedlagt et budget.

Ansøgninger behandles løbende.

Adresse:

Nykredits Fond
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Telefon: 33 42 14 77

Hjemmeside: www.nykredit.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Fonden ønsker at forbedre menneskers vilkår ved at støtte almennyttige og velgørende formål inden for det byggede miljø.

Regler for de projekter fonden støtter:

 • Projektet skal gøre en positiv, fremadrettet forskel i det byggede miljø.
 • Projektet skal have demonstrations- og formidlingsværdi.
 • Projektet skal skabe ny viden eller nye erfaringer.
 • Projektet skal have eller befordre arkitektonisk kvalitet.
 • Projektet skal være økonomisk bæredygtigt – også på sigt - og uden driftsstøtte fra Realdania.
 • Projektet skal komme almenvellet til gavn.
 • Projektet skal som udgangspunkt ikke være igangsat.
 • Realdanias støtte skal gøre en forskel.

Der er et ansøgningsskema. Ingen ansøgningsfrist.

Adresse:

Realdania
Nicolai Eigtvedsgade 28
1402 Kbh. K
Telefon: 70 11 66 66

Hjemmeside: www.realdania.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Sundhed

Fondens overordnede formål er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning.

Der kan gives midler til projekter inden for følgende 3 hovedformål:
• Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper.
• Projekter, der forbedrer genoptræning og rehabilitering.
• Projekter, der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Der plejer at være to ordinære ansøgningsrunder om året. Ansøgningsrunderne ligger januar – februar og juni – august. Derudover kan der være særlige ansøgningsrunder, som ofte er tematiserede.
Du søger om fondens støtte digitalt via fondens website eller virk.dk. Det digitale ansøgningsskema er kun tilgængeligt under ansøgningsrunderne.

Adresse:
Landskronagade 33
2100 København Ø
T: 72 20 92 60

Hjemmeside: www.forebyggelsesfonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Fonden har et almennyttigt og velgørende formål.

Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne sundhed og motion, natur og kultur. Der vægtes aktiviteter af høj kvalitet, som aktivt involverer mange mennesker - og som er med til at give "en sund sjæl i et sundt legeme".

Det er et mål, at alle egne i Danmark får gavn af fondens uddelinger og projekter.
Ud over de fire fokusområder sundhed, motion, natur og kultur. Støtter desuden uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire ovennævnte områder.

Støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark. Offentlig + privat.
Ansøgninger behandles løbende.

 • Søger du tilskud på et beløb på mindre end 100.000 kr. til en aktivitet med lokal forankring klik her.
 • Ved landsdækkende projekter eller projekter over 100.000 kr. skal benyttes ansøgningsskema - klik her.

Adresse:

Nordea-fonden
Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K
Tlf 3333 6133

Hjemmeside: www.nordeafonden.dk

Kontakt
Center for Sundhed, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Helsefonden støtter projekter inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Ansøgningerne skal derfor omhandle forskning, der arbejder i krydsfelten mellem sundhed og samfund, hvor Helsefondens interesse allerede er etableret.
Ansøgninger under 50.000 kr. behandles ikke.

Øvrige ansøgninger omhandler:
Forsøgs- og udviklingsprojekter, oplysning og formidling samt konkrete foranstaltninger.
Sygekassernes Helsefond kan give bevillinger til at gennemføre nyskabende initiativer inden for fondens prioriterede områder. Ansøgninger, der ikke omhandler de prioriterede områder, kan også søge om støtte, hvis de har en særlig nyskabende karakter.

Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at projektet har en nyhedsværdi og udvikler ny viden inden for sit område.
Såvel offentlige som private institutioner, foreninger eller organisationer kan søge om støtte.
Forskningsansøgninger behandles kun én gang årligt. Øvrige ansøgninger behandles 4 gange årligt. For at ansøge udfyldes fondens ansøgningsskema.

Adresse:
Helsefonden
Magstræde 6, 1.sal
1204 København K
Hjemmeside: www.helsefonden.dk

Kontakt
Center for Sundhed, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Diverse

EU har en række støtteordninger, som åbner mulighed for, at man kan søge om støtte til udviklingsprojekter.

Der skal være tale om projekter, der indebærer nye og innovative løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.
EU støtter landdistrikterne gennem landdistrikt programmet.

EU har støtteordninger på forskellige områder. Det gælder alt fra uddannelse, ligestilling og venskabsbysamarbejde til egnsudvikling, erhvervsfremme og miljø.

Bemærk: De fleste EU-projekter forudsætter, at man samarbejder med partnere i andre EU-lande.

Du kan læse mere om projekter og midler hos Region Sjællands EU-kontor i Bruxelles. Her kan du også få rådgivning og hjælpe til ansøgninger.

Hjemmeside: www.zealanddenmark.eu

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

En Lokal AktionsGruppe (LAG) er en ny konstruktion, der giver lokale kræfter direkte indflydelse på, hvordan der skabes job og bedre livsvilkår i landdistrikterne i kommunerne.

En LAG er et partnerskab mellem borgere, foreninger, erhvervslivet herunder landbrug og turisme samt offentlige myndigheder.

LAG'en skal indkalde projektansøgninger fra lokale ildsjæle og udvælge projekter der kan få støtte i det pågældende år.

LAG Næstved blev etableret på generalforsamlingen den 6. februar 2008.


 

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Hvert år sender Danske Spil penge til samfundet i form af tipsmidler. Nogle af ministerierne står for at fordele tipsmidlerne.

Sidste år blev det til 1,6 milliarder kroner. Pengene støtter blandt andet spejdere, frivillige foreningsledere, musikere, dyreelskere, friluftsentusiaster, skoleelever og mange andre.
Tipsmidlerne er en del af det overskud, som Danske Spil og datterselskabet, Dansk Automatspil, hvert år har på spil. I dag fordeles pengene mellem ministerierne, der sender dem videre til tusindvis af formål: Alt fra idrætsbørnehaver til Blindefonden og fra Pindsvinevennerne til SOS børnebyer har modtaget støtte.

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Vanførefonden støtter aktiviteter og anlæg for fysisk handicappede medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Vigtigt: Fonden støtter ikke nybygning og større ombygninger, idet fonden mener, at handicapindretning bør være en del af det samlede budget.

Der er ingen ansøgningsskema. Ansøgningerne behandles løbende.

Adresse:

Vanførefonden
Borgervænget 5, 3. sal
2100 København Ø
Telefon: 33 13 48 38

Hjemmeside: www.vanfoerefonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

TrygFonden støtter store og små projekter, der skal øge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen.

TrygFonden støtter projekter:

 • Der omhandler sikkerhed, sundhed og anden samfundsnyttig aktivitet.
 • der kommer så mange som muligt til gode.
 • Der er lokale eller landsdækkende.
 • Der får folk til at tage ansvar for egen og andres tryghed.

Vigtigt: Fonden støtter ikke anlægsopgaver,  herunder renovering af legepladser og bygninger, driftsomkostninger.

Ansøgningsfrister: 1.marts, 1. juni, 1.september og 1.december.

Adresse:

TrygFonden
Lyngby Hovedgade 4, 2.sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 26 08 00
Hjemmeside: www.trygfonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Flere formål

Bikuben/BG-Fonden er alment velgørende. Der ydes støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige og andre formål.

Ansøgningsskemaet kan hentes og udskrives, eller det kan indsendes elektronisk.

Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden er ca. en måned.

Adresse:

Bikuben/BG Fonden
Fiolstræde 44
1171 København K
Telefon: 33 77 93 93
Email:info@bikubefonden.dk

Hjemmeside: www.bikubenfonden.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Velux-fonden støtter kulturelle, kunstneriske og sociale projekter. Den støtter endvidere ældre, initativrige borgere i 'den tredje alder'.

Der er tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller grupper af ældre, som efter pensionsalderen yder en frivillig indsats uden økonomisk vinding eller ønsker at realisere et længe næret ønske.

Ansøgningsskema er ikke påkrævet, men anbefales. Ansøgningsfristen er løbende.

Adresse:

Velux Fondene
Sekretariatet
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
Telefon: 39 69 11 44

Hjemmeside: www.veluxfondene.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Fondet uddeler 150-200 millioner kroner om året til samfundsgavnlige tiltag.

Tuborgfondet støtter samfundsgavnlige tiltag som f.eks.:

 • Initiativer der vurderes at kunne gavne samfund/erhvervsliv.
 • Projekter inden for dansk kultur, natur og miljø.
 • Ungdomsaktiviteter af almengørende karakter herunder sport.

Ansøgningsfrist løbende. Ansøgningsskema findes på hjemmeside.

Adresse:

Tuborgfondet
Gamle Carlsberg Vej 10
2500 Valby
Telefon: 3327 2900

Hjemmeside: www.tuborgfondet.dk

Kontakt
Center for Strategi og Innovation, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 5222 & 5588 5256
Digital post: Send digital post (kræver NemID)

Godkendte folkeoplysende foreninger hjemhørende i Næstved Kommune kan søge en række tilskud.

Følg nedenstående links for at læse mere om de enkelte tilskudsmuligheder:

Forsøgs- og udviklingspuljen

Lokaletilskud

Medlemstilskud

Tilskud til træner- lederuddannelse

Klimapuljen

For at modtage tilskud skal foreningen hvert år erklære, at der indhentes børneattester efter gældende lovgivning - læs mere her.

Der er også mulighed for at søge tilskud fra Kulturudvalgets udviklingsmidler - læs mere om midlerne her.

Rockwoolfonden

Lauritzen fonden

Knud Højgaards fond

Relevante links

Kontakt

Sidst opdateret: nov 29, 2016 @ 13:53